Informatie over:  

Alento

- Training & Advies


Alento - Training en Advies

,

praktijk voor Resultaatgerichte Psychologie

,
biedt dienstverlening aan in de vorm van onderzoek en advies, therapie en training, voor particulieren en bedrijven.


Opdrachtgevers:Naast

particulieren

zijn dit

bedrijven en organisaties

, waaronder:
• Ministeries en andere landelijke overheidsinstanties.
• Gemeentelijke diensten.
• Arbo-bedrijven.
• Werving en selectiebureaus.
• Management adviesbureaus.
• Advocatenbureaus.
• Scholen en opleidingsinstituten, enz..Doelstelling:Alento - Training en Advies


is er op gericht om wegen te vinden waardoor mensen kwaliteit in hun leven kunnen ervaren.

Uitgangspunt is dat het gewenste resultaat vaak ligt in de directe ervaring - en dus in sterke mate subjectief kan zijn.
Vervolgens is het belangrijk dat het resultaat duurzaam is. Dat is mogelijk naarmate het aansluit op factoren die behoorlijk objectief zijn.

Voor een optimale aanpak zijn helder inzicht en doelmatige systematiek onmisbaar.

De inhoud van subjectieve beleving kan vrijwel onbeperkt rijk zijn aan gevoelens en ervaringen - en hoeft dus zeker niet rationeel te zijn.
Maar de processen waardoor ze tot stand komt volgen patronen die afhankelijk zijn van logische wetmatigheden.

Daarin ligt het belang van ' HELDERE LOGICA in de psychologie'.

Kennismaking:Cees van der Velde


In 1989 ben ik afgestudeerd als psycholoog klinische en gezondheidspsychologie, gecombineerd met keuzevakken neurofysiologie, algemene taalwetenschap, informatietheorie en formele logica. Mijn afstudeerproject was onderzoek naar de rol van taal en logica in psychische processen. Na mijn afstuderen heb ik dit onderzoek voortgezet en mij verder gespecialiseerd in de toepassing van logica in de psychologie. Tegelijk begon ik mijn praktijk voor Resultaatgerichte Psychologie.

Sindsdien geef ik psychologisch advies en therapie aan particulieren en aan werknemers van bedrijven.
Daarnaast geef ik cursussen en trainingen in de diverse methoden die ik op basis van deze praktijkervaring heb ontwikkeld.

Kwalificaties


• 1989 doctoraal psychologie (klinische en gezondheidspsychologie, R.U.L.).
• 1990-2004 psycholoog NIP.
• 1994-2004 psychodiagnostiek NIP.
• 1999-2016 gezondheidszorg (GZ) psycholoog (BIG register nr. 290 5111 5625).
• 2000-2006 studie logica.
• 2000-2016 AGB-zorgverlener 9400 2144 (praktijkcode 9400 1747).


Werkwijze:Wat betekent resultaatgericht ?


Veel dienstverlening wordt als 'resultaatgericht' gepresenteerd. Maar wat houdt dat eigenlijk in? Op zijn minst zal het betekenen: we streven ernaar om het gewenste resultaat te behalen, en we hebben een aantal manieren om hieraan te werken. Dat is al heel wat beter dan, bijvoorbeeld, enkel de negatieve kanten van het probleem 'uitdiepen', of 'hap-snap' interventies uitproberen in een oeverloos 'open einde' traject. Een goed vertrekpunt dus. Maar resultaatgerichte psychologie houdt veel meer in.
Waar het echt om gaat is dat de basis voor het resultaat zo volledig en gunstig mogelijk wordt gemaakt. Dit betekent dat aanvullende voorwaarden worden vervuld, bijvoorbeeld: dat het doel past bij de persoonlijkheid en daardoor aanspreekt en perspectief biedt, dat de methode de specifieke oorzakelijke factoren voor het resultaat activeert, en dat het eindresultaat ingebed is in de persoon en daardoor stand houdt op langere termijn.
Daarvoor is nodig dat er een systematiek wordt toegepast die doelmatig is en betrouwbare richtlijnen oplevert.

Wat maakt deze aanpak resultaatgericht?


Resultaatgerichtheid in mijn werkwijze betekent dat een uitgewerkte, gedegen methode wordt toegepast om de gewenste resultaten te behalen.
Het eerste punt is dat we niet onnodig nadruk leggen op negatieve zaken, wat er 'mis' is en wat je nŪet wilt - maar dat een positief resultaat voorop staat. Iets wat je wŤl wilt in je leven, in plaats van het probleem. We stellen een helder doel dat past bij jouw unieke persoon en je situatie, dat je inspireert en motiveert, en dat bijdraagt aan kwaliteit van leven op korte en op langere termijn. Dit betreft zowel emotioneel welzijn, als effectief functioneren.

Erkenning van persoonlijke moeilijkheden en begrip van het probleem zijn erg belangrijk als basis voor een doelgericht veranderproces. Een heldere probleemanalyse is dan ook een onmisbare stap naar de oplossing. Deze levert snel zicht op de hoofdlijn in het ontstaan van het probleem: gebeurtenissen in het verleden, maar vooral de oorzaken die nog steeds, in het heden, het probleem in stand houden.

De route naar het doel


Vervolgens zoeken we de kortste route die het gewenste resultaat binnen bereik brengt. We vertrekken vanuit de cruciale schakel die het probleem bepaalt, en richten ons dan op en de doorslaggevende factor die tot de gewenste verandering leidt.
Bij de gestelde doelen zoeken we de benodigde 'bouwstenen' - de voorwaarden en de middelen - die deze mogelijk maken. Het gaat dan allereerst om het benutten van wat wŤl werkt - dus vooral gebruik te maken van je sterke kanten, je talenten en vaardigheden, om je doelen te bereiken. Waar nodig versterken we inzichten en competenties om de overbrugging naar de gewenste resultaten mogelijk te maken.
Hierbij volgen we een constructief en creatief proces, waarin een breed scala van methoden en technieken kan worden toegepast op het gebied van coaching, advies, training en therapie.

Maatwerk en bijsturing


Naar mijn ervaring brengt elke cliŽnt weer een eigen, unieke persoonlijkheid, probleem en oplossing met zich mee. Juist vanuit de resultaatgerichte methode volg ik geen starre standaard schema's, maar ontwerp voor elke cliŽnt op basis van diens unieke eigenschappen en omstandigheden, een specifiek stappenplan van leerdoelen, hulpmiddelen, oefeningen en actiepunten.
De aanpak blijft in dienst staan van het doel, en daarom flexibel. Het proces wordt voortdurend bijgestuurd in overeenstemming met gegevens en ontwikkelingen van je levensgevoel en je leefsituatie.
Jouw beleving en jouw informatie zijn daarom van wezenlijk belang voor het proces.

Samenwerking en rolverdeling


We werken op basis van gelijkwaardigheid, ieder met een eigen rol en een eigen verantwoordelijkheid. Belangrijk is dat je op elk moment inspraak en keuzevrijheid houdt over te nemen stappen. De samenwerking vergelijk ik graag met die van een reiziger en een gids: de psycholoog heeft tijdens de 'reis' de leiding, en geeft informatie, adviezen, aanwijzingen en oefeningen - maar de cliŽnt beslist altijd zelf wat en hoe hij deze toepast.

Voor meer over de werkwijze, zie ook:

'Resultaatgerichte Psychologie' ©

.

Resultaatgerichte PsychologieEen glasheldere benadering

van uw vragen en doelstellingen.
Wat is Resultaatgerichte Psychologie ?Resultaatgerichte Psychologie betekent niet alleen het streven naar een goed eindresultaat.
Het is vooral een systematische methode om een positief resultaat mogelijk te maken.

Resultaatgerichte Psychologie


is een algemeen werkmodel voor het begrijpen en optimaliseren van reacties en keuzes.


De

opzet van deze benadering

is dat
• kort een scherpe probleem-analyse wordt gemaakt,
• waarna wordt gewerkt aan een positieve doeluitkomst,
• op een manier die systematisch en opbouwend is.

Met als

voordelen

onder meer ..
• Snel zicht op de hoofdlijn in gebeurtenissen en ontwikkelingen.
• Een kordate aanpak - met nuance, met gevoel en met zorg.
• Doelmatig bouwen aan een duidelijk eindresultaat.

Resultaatgerichte Psychologie:


is een glasheldere methode door de unieke combinatie van logica en psychologie.

Centraal

staan hierbij

'De drie D's':


Doelgerichtheid: Wat is de gewenste

doeluitkomst

?
Doeltreffendheid: Wat is de

cruciale schakel

- die het probleem bepaalt?
Doelmatigheid: Wat is de

kortste route

naar de oplossing?

Grondslagen:


Resultaatgerichte Psychologie is consequent doelgericht opgebouwd,
en maakt gebruik van gegevens en technieken vanuit de psychologie
maar meer nog van andere - solide - vakgebieden, met name:

logica

,

neurofysiologie

,

taalwetenschappen

en

bewustzijnsfilosofie

.

Resultaatgerichte Psychologie:is een glasheldere methode
door de optimale combinatie
van logica en psychologie.Met als voordelen

onder meer:

1 Resultaatgerichtheid:

steeds een positief doel voorop.• Voorop staat een positieve doeluitkomst - die motiveert en inspireert.
• Ongewenste gevoelens en reacties worden 'vertaald' naar achterliggende behoeften en doelen.
• Doel is niet alleen het 'verwijderen' van het probleem, maar vooral het vervullen van emotionele behoeften.

2 Heldere informatie:• Snel inzicht in situaties en gebeurtenissen.
• Duidelijker zicht op uw prioriteiten.
• Verhelderen van uw koers voor de toekomst.
• Concrete informatie en verantwoorde adviezen.

3 Systematische methode:• Scherpe oorzaak-gevolg analyse - naar verleden, maar vooral naar heden en toekomst.
• Zorgen voor toetsbare doeluitkomsten, regelmatige ijkpunten, en eenduidige criteria.
• Ordening van prioriteiten op basis van urgentie, haalbaarheid, vereiste investering.
• Planmatige opzet (stappenplan).
• Werken aan resultaten op-korte-termijn die stand houden op langere termijn.

4 Erkenning van uniekheid:• Afstemming op uw doelen en prioriteiten.
• Naar een optimale inzet van capaciteiten en kwaliteiten.
• Op een wijze die zowel emotioneel als functioneel voldoet.
• De geboden inzichten en aanwijzingen zijn naar eigen keuze te benutten.

5 Voortdurende fijnstelling:• Korte feedbacklussen tussen interventies.
• Toetsbare effecten.
• Optimaliseren van resultaten.
• Bijsturen van strategieŽn.
• Innovatieve wijze van werken.

Extra redenen

om deze methode te verkiezen ..

6 Helder samenhangend mensbeeld:  Model 'Psychologie van de Subjectieve Beleving' ©.
• Biedt een samenhangend en inzichtelijk mensbeeld.
• Rekening houden met alle belangrijke factoren in het menselijk functioneren en hun wisselwerking.
• Het model geeft een centrale plaats aan het subjectief bewustzijn, temidden van de objectieve componenten van het zenuwstelsel die direct bepalend zijn voor welbevinden en functioneren.
• Dit model heeft allereerst een grondslag in de neurofysiologie, en verder in cognitieve psychologie, taalwetenschappen, logica, westerse en niet-westerse bewustzijnsfilosofie.

7 Analyse van oorzaken en gevolgen:  Methode voor Causale Analyse.
• Een unieke methode voor systematische causale analyse:
  opsporen van oorzaken, bepalen van causale mechanismen en voorspellen van effecten.
• Herleiden van de cruciale schakels in processen en patronen.
• Opsporen van benodigde bouwstenen voor de doeluitkomst.
• Zoeken van de kortste route van wensen naar uitkomsten.
• Stapsgewijze opbouw van de oplossing.

8 Heldere logica:  Methode 'Praktische Logica' ©.
• Een methode voor effectief gebruik van logica: voor systematische analyse van problemen en opbouw van realistische oplossingen.
• Met name toegespitst op het snel en secuur redeneren en beslissen met 'fuzzy' informatie, die hoort bij zgn. 'open systemen':
  organismen of sociale netwerken zoals gezinnen, groepen, bedrijven, gemeenschappen, culturen.

9 Inzicht in taal en communicatie:  Methode 'Psychologische Taalanalyse' ©.
• Een systeem van kennis, richtlijnen en check-lists voor systematische tekst- en argumentatie-analyse.
• Voor het herkennen en herstellen van 'informatie-manco's'.
• Het distilleren van hoogwaardige informatie uit elke uiting in taal.
• Interviewtechnieken voor het achterhalen van psychologische structuur-informatie, zoals cognities, associatiepatronen, redeneerschema's en mentale 'strategieŽn'.


Werkstijl:Wat cliŽnten over mijn benadering vertellen aan opdrachtgevers en verwijzers ..(·) "Cees is straight, je weet bij hem waar je aan toe bent".

(·) "Cees is een vriendelijke betrouwbare man, die precies weet hoe hij mij moet benaderen".

(·) "Cees weet op een prettige manier heel gericht aan mijn probleem te werken".

(·) "Ik voel me prettig bij Cees. Hij zweeft tenminste niet, maar vat de koe bij de horens".

(·) "Gelukkig heeft hij niet zoín 'psychologerige' aanpak. Dat softe gedoe; je weet wel wat ik bedoel".

(·) "Cees is een integere man".

(·) "Het voelt zo vertrouwd bij Cees".

(·) "Cees weet de nodige afstand te bewaren en toch voelt het bij hem alsof ik met mijn broer zit te praten".

(·) "Wat ik heel prettig aan de behandeling bij hem vind, is dat hij momenten inlast waarop hij mij vraagt of dit de behandeling is die ik had verwacht".

(·) "Cees heeft respect voor zijn cliŽnten en dat kun je niet van elke hulpverlener zeggen".


Wat cliŽnten aan mij vertellen.(·) "Ik wil je nog bedanken voor je grote inzet en dat wat je bij mij bereikt hebt. Ik heb weer vertrouwen in mijzelf en ik geloof weer de hele wereld aan te kunnen."

(·) "Het toestandsbeeld heb je professioneel en subliem geformuleerd".

(·) "Complimenten hoe je het altijd duidelijk en helder weet te analyseren en ook op te schrijven. Daar ervaar ik steun aan".

(·) "Ik wil je bedanken voor je enorme inzet, je waardevolle scherpe en analytische inbreng, je zorgvuldigheid en je altijd snelle en weloverwogen reacties."

(·) "Je hebt me mondeling en op papier geweldige tools in handen gegeven en me ook steeds weer op de rit gezet wanneer ik aan het afdwalen was. Ik denk ook dat we veel bereikt hebben. Je hebt snel in de gaten gehad waar de pijnpunten zaten en waar aan gewerkt moest worden, ik ben veel verder gekomen, mijn systeem is de afgelopen tijd zeker stabieler geworden en angsten poppen niet of nauwelijks meer op".

(·) "Indertijd heb ik meerdere keren op internet naar therapeuten gezocht en telkens weer opgehouden omdat het niet goed voelde. Ik denk dat als ik jou niet was tegengekomen nu nog steeds bezig zou zijn geweest mezelf op de oude manier op te lappen en ondertussen verworden zou zijn tot een rijdende auto op 1 wiel."

(·) "Je hebt zeer bijzondere kwaliteiten, een onderscheidende solide aanpak en voor mij heb je je enorm ingezet en ben je (bij nacht en ontij) een zeer grote steun geweest. Zonder jou had ik dit proces to nu niet zonder kleerscheuren doorgekomen en op dit punt niet zover geweest als ik nu ben.
En dan te beseffen dat je naast je kwaliteiten als therapeut nog veel meer kwaliteiten hebt (sterke analyses, goed adviseur, Arc of Essentials, List-Sys, etc. etc.). Ik ken maar weinig mensen die zo breed zijn en ook nog eens grondig te werk gaan
".

(·) ".. Ik wilde je ook nog bedanken voor alle sessies die we hebben gehad, ze waren leerzaam en geestverruimend en ik ben nu veel beter in staat om onder woorden te brengen wat ik wil zeggen. Vind sommige situaties nog steeds lastig maar laat me daardoor niet meer uit het veld slaan.
Als ik nog vragen heb of vervolgsessie(s) wil neem ik zeker contact op.
"

(·) "Ik vond de relatiegesprekken erg zinvol! Al vond ik het enorm spannend van te voren om te komen met zijn tweeŽn, maar zodra ik binnen was voelde het als een goede beslissing.
Voor mij was het prettig om verwoord te horen waar ik elke keer weer tegenaanloop, maar zoals je zegt zijn de patronen zo subtiel dat ik nooit precies kon bepalen waar en wanneer het patroon begint en dat maakte het moeilijk om het te voorkomen.
Ik vond het fijn te horen dat jij benoemde wat de verschilpunten zijn en hoe we die voortaan kunnen overbruggen.
"

(·) "Ik vind het fijn dat ik nu meer feedback en een gestructureerde aanpak krijg. Daarbij ben ik blij dat er ook steeds gekeken wordt naar het behalen van mijn leerdoelen."

(·) "Dank je wel weer Cees, voor je uiteenzetting .. ik ga daar eens lekker voor zitten. Ik vind het fijn dat je zoveel werk ervan maakt. De processen doen me goed en ben blij dat ik naar je ben doorverwezen."

(·) "Ik ben blij je als psycholoog te hebben gevonden; na de gesprekken kom ik opgetogen en verlicht thuis. Je biedt blijkbaar - en voor mij onverwacht - een spoor waarnaar ik op zoek was en de gesprekken zijn stimulerend."

(·) "Ik heb vertrouwen in je aanpak, en herken genoeg in wat je aandraagt. Ik ben geboeid en heb plezier in het proces, en in onze samenwerking."

Wat opdrachtgevers en verwijzers vertellen(·) "Vanaf het moment waarop ik mijn cliŽnten met psychische klachten naar Cees doorverwijs, krijg ik altijd tevreden/genezen cliŽnten terug. Na een periode van behandeling door Cees zijn mijn cliŽnten van de kwaal hersteld, en/of zij hebben leren omgaan met de situatie waar zij in zaten en kunnen weer snel aan het werk. Met andere woorden Cees werkt efficiŽnt en resultaatgericht. Dat is wat zowel de cliŽnt (die in de kreukels zit) als de organisatie wil."
(·) "Uw rapportage en adviezen kenmerken zich door de helderheid en duidelijkheid. Als gevolg van uw bevindingen kan, in overleg met de werknemer, gezocht worden naar oplossingen op het gebied van arbeidsbemiddeling of behandeling. Hierdoor is het niet zelden mogelijk gebleken zieke of slecht functionerende medewerkers weer naar volle tevredenheid in te zetten."


Prijzen en tarieven:


(per 1 januari 2016)

Voor particulieren


• Voor consultatie en therapie is het standaard-uurtarief (in Euro)   €   90,--.
• Voor persoonlijke coaching en training is het standaard-uurtarief (in Euro)   €   90,--.
• Voor psychologisch onderzoek is het standaard-uurtarief (in Euro)   €   100,--.
• Voor cursus en training voor groepen is het standaard-uurtarief (in Euro)   €   230,--.

Voor bedrijven en organisaties


• Voor consultatie en therapie is het standaard-uurtarief (in Euro)   €   115,--.
• Voor persoonlijke coaching en training is het standaard-uurtarief (in Euro)   €   115,--.
• Voor psychologisch onderzoek is het standaard-uurtarief (in Euro)   €   130,--.
• Voor cursus en training voor groepen is het standaard-uurtarief (in Euro)   €   290,--.

Het uurtarief geldt voor contact-uren en aanvullende werkzaamheden zoals analyse, rapportage, en dergelijke.
Prijzen zijn inclusief BTW.
Genoemde bedragen gelden als standaard-tarieven waarvan in voorkomend geval kan worden afgeweken.
Bij meerafname en/of vooruitbetaling zijn kortingen mogelijk.

Bankrekening is 80.74.097 t.n.v. Alento Training & Advies te Den Haag.
(IBAN: NL49 INGB 0008 0740 97).

Neem gerust

contact

op voor overleg of meer informatie.


Contact opnemen:Alento - Training & Advies


drs. Cees P. van der Velde,
Praktijkadres: Koningin Emmakade 107, 2518 RN Den Haag.
(Bezoek alleen op afspraak)
Tel.: 070-3604018.

Je kunt ook contact opnemen via [link] - of

Berichtformulier.
Bedrijfsinformatie:Handelsnaam:
M.i.v. 1990: Praktijk voor Resultaatgerichte Psychologie.
M.i.v. 2004: Alento - Training & Advies,
voor therapie, training, diagnostiek, advies en coaching.
KvK-nr. 2734 7782 (Kamer van Koophandel Haaglanden, Den Haag).


Algemene Voorwaarden:Alento Training & Advies biedt een gevarieerde dienstverlening aan verschillende doelgroepen.
Daarbij worden onze diensten ingeroepen voor een wijd scala aan vragen, situaties en doelstellingen van cliŽnten en opdrachtgevers.
Het is dan ook van belang dat de voorwaarden van de dienstverlening voor alle betrokkenen goed geregeld zijn. Deze zijn beschreven in onze Algemene Voorwaarden.
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden kantoor 's-Gravenhage onder depot nummer 4134 (1998), 28462 (2006), Vrije Beroepen (2008).

Zie pagina  

tekst Algemene Voorwaarden

.
Of  

document Algemene Voorwaarden (PDF)

  document Algemene Voorwaarden (PDF) .