Overzicht van deze website

    (sitemap)

Naar   Home page:  

Aanbod Dienstverlening

Advies en counseling:

Snel helder advies - bij keuzeproblemen.

Doelgerichte Counseling/ Therapie:

Steunend, verhelderend, opbouwend.

Persoonlijke Coaching en Training:

voor inzicht, inspiratie en ontwikkeling.

Psychologisch onderzoek:

Gericht op zelfinzicht en persoonlijke kwaliteiten.
Algemene Dienstverlening§

Cursussen en Trainingen


   

- in systematiek van

Arc of

 

Essentials

©

- Body of Knowledge.


'Resultaatgerichte Psychologie' ©.


(·) Voordelen van 'Resultaatgerichte Psychologie' ©.
(·) Uitgangspunten van 'Resultaatgerichte Psychologie' ©.

Introductie van 'Psychologie van de Subjectieve Beleving' ©.


Voor een completer inzicht in menselijk functioneren.

Logica in de praktijk

.
  Volgens methode 'Praktische Logica' ©.
(·) Onderdelen van 'Praktische Logica' ©.
(·) Cursusmodules van 'Praktische Logica' ©.
(·) Logische technieken. Het benutten van universele wetten en patronen.
(·) Methode 'Praktische Logica' © - voor Werknemers.
(·) Methode 'Praktische Logica' © - voor Managers .

'Psychologische Taal-Analyse' ©.


  Taal als bron, drager en bewerker van informatie.
(·) Waaronder

Interviewtechnieken

- volgens Methode 'Psychologische Taalanalyse' ©.

Het 'Transformatiemodel'.


Communicatie en be´nvloeding.§

Expert-systeem 'List-Sys' ©:

Objectief instrument voor inzicht en advies.

§

Achtergrondteksten, bronnen en links

over diverse Topics (en concept-pagina's).


Vraag vrijblijvend informatie over de mogelijkheden voor uw wensen en situatie.

Achtergrondteksten - over diverse Topics
[Nederlandse versie]

Arc of

 

Essentials

©


Body of knowledge


Arc of

 

Essentials

©

is een ge´ntegreerde toolbox voor een optimale aanpak van complexe taken en problemen. Dit systeem bestaat uit modellen en methoden voor

informatieverwerking en oordeelsvorming

op vrijwel elk gebied. Inzichtgevend, betrouwbaar en ontworpen voor praktische toepassingen.

Introductie:

het ge´ntegreerde model

Arc of

 

Essentials

©

.

Overzicht:

Matrix dimensies en hoofdcomponenten

van

Arc of

 

Essentials

©

:

Over-all schema

Informatiestromen

in

Arc of

 

Essentials

©

: Globale opbouw en samenhang.

Uitleg bij het Schema van

Arc of

 

Essentials

©

: Routes van informatiestromen.

Woordenwolk van

Arc of

 

Essentials

©

: Trefwoorden en kernbegrippen.

Toelichting -

'Waarom

Arc of

 

Essentials

©

?'

: Doelstelling en reikwijdte.

Toepassingsgebieden voor

Arc of

 

Essentials

©

: Enkele voorbeelden.

Componenten

van

Arc of

 

Essentials

©

:

Oplossingen en Extra's in

Arc of Essentials ©

.
Wat heeft Arc of Essentials © dat ontbreekt in de Sociale Wetenschappen?

Dimensies en Factoren in informatieverwerking en functioneren volgens

Arc of Essentials ©

.
Samenhang en wisselwerking.

Totaal-overzicht:

 Componenten van Arc of Essentials ©

.
Beknopt overzicht.

Totaal-overzicht:

 Schema van Arc of Essentials ©

.
Beknopt overzicht.

Totaal-overzicht:

 Het 'Tien-Factoren Model' © van het menselijk functioneren

.

Totaal-overzicht:

 Stappen in het psychisch proces

.

Totaal-overzicht:

 CategorieŰn van Subjectieve Beleving

.

Totaal-overzicht:

 Kenmerken van Subjectief Bewustzijn

.

Geneste structuur:

 Componenten van Arc of Essentials ©

.

Geneste structuur:

 Schema van Arc of Essentials ©

.

Geneste structuur:

 Structuur van de Semantische Empirie

.

Geneste structuur:

 Het 'Tien-Factoren Model' © van het menselijk functioneren

.

Geneste structuur:

 Structuur van het psychisch proces.

.

Geneste structuur:

 CategorieŰn van Subjectieve Beleving

.

Geneste structuur:

 Kenmerken van Subjectief Bewustzijn

.

Dimensies en domeinen van informatie volgens

  Arc of Essentials ©

.
Eigenschappen en relaties.

Sociale oordeelsvorming volgens

Arc of Essentials ©

.
Globaal vergeleken met conventionele methoden.

Arc of Essentials ©:

Relaties van Toepassingsgebieden met de Vier Domeinen van Informatieverwerking.

.
Relatieve competenties van professionals.

Bronnen / literatuur.

English version.


[Not all pages and images linked to have been as yet translated to English -
but we are working on it ..]

Arc of

 

Essentials

©


Body of knowledge


Arc of

 

Essentials

©

is an integrated toolbox for optimal managing of complex tasks and problems. This system consists of models and methods for

information processing and judgment

in almost all areas. Insightful, reliable and designed for practical purposes.

Introduction:

the integrated model

Arc of

 

Essentials

©

.

Overview:

Matrix of dimensions and main components

of

Arc of

 

Essentials

©

.

Over-all Diagram

of

Arc of

 

Essentials

©

: Global structure, composition and dynamics.

Explanation to the Diagram of

Arc of

 

Essentials

©

: Circuits of information flows.

Word cloud   of

Arc of

 

Essentials

©

: Keywords and core concepts.

Importance -

Why

Arc of

 

Essentials

©

?

: Objectives and scope.

Components of

Arc of

 

Essentials

©

'
: Concise descriptions.

Areas of application for

Arc of

 

Essentials

©

: Some examples.

Components

of

Arc of

 

Essentials

©

:
Models, methods and modules.
• Sorted by domain i.e. mode of information.
• Short descriptions of each component.
• Relations between the components.


Solutions and Extras in

Arc of Essentials ©

.
What has Arc of Essentials © to offer that is lacking in Social Sciences?

Dimensions and Factors in information processing and functioning according to

Arc of Essentials ©

.
Coherence and interaction.

Overall view:

 Components of Arc of Essentials ©

.
Concise overview.

Overall view:

 Diagram of Arc of Essentials ©

.
Concise overview.

Overall view:

 The Ten Factors Model © of human functioning

.

Overall view:

 Steps in mental processing.

.

Overall view:

 Categories of Subjective Experience

.

Overall view:

 Features of Subjective Consciousness

.

Nested structure:

 Components of Arc of Essentials ©

.

Nested structure:

 Diagram of Arc of Essentials ©

.

Nested structure:

 Structure of the Semantic Empiry

.

Nested structure:

 The Ten Factors Model © of human functioning

.

Nested structure:

 Steps in mental processing.

.

Nested structure:

 Categories of Subjective Experience

.

Nested structure:

 Features of Subjective Consciousness

.

Relations between Dimensions and Domains of Information according to

Arc of Essentials ©

.
Characteristics and interrelatedness.

Social judgement according to

Arc of Essentials ©

.
Overall comparision to Conventional methods.

Arc of Essentials ©:

Areas of Application related to the Four Domains of Information processing.

.
Relatieve competenties van professionals.

Bibiography / Literature.


Domein

 

Psychologie
Topics m.b.t. 'Resultaatgerichte Psychologie' ©.


(·) Probleem-aanpak volgens methode 'Resultaatgerichte Psychologie' ©.
(·) Voordelen van 'Resultaatgerichte Psychologie' © .
(·) Uitgangspunten van 'Resultaatgerichte Psychologie' © .

(·) Doelgerichte Counseling/ Therapie: Steunend, verhelderend, opbouwend.
(·) Opbouw van resultaten volgens methode 'Transformatie-Model' ©.

(·) Waarom Logica in de Psychologie.
(·) Logische diagnose van de psychologie.
(·) Patronen van ruis in de psychologie ...

(·) Bronnen / literatuur.


Topics m.b.t. 'Psychologie van de Subjectieve Beleving' ©

.
(·) Introductie van Psychologie van de Subjectieve Beleving ©.
(·) Het 'Tien Factoren Model' © van het menselijk functioneren: introductie.
(·) Het 'Tien Factoren Model' © van het menselijk functioneren: korte beschrijving.
(·) Het 'Tien-Factoren Model' ©: Relaties met therapiebenaderingen.
(·) 'Fasen in het Psychisch Proces'
(·) 'Opbouw van de subjectieve ervaringswereld'
(·) 'Niveau's in Psychisch Functioneren'
(·) Processen van Leren en veranderen
(·) Syllabus bij het vak 'Psychologie van de Subjectieve Beleving' ©.
1994, C.P. van der Velde, Den Haag/ Stichting Psycho-Sociale Opleidingen, Utrecht.
Open Inhoudsopgave
(·) Bronnen / literatuur.


Topics m.b.t. Subjectief Bewustzijn


Theorie van het Subjectief Bewustzijn ©.Manuscript 'Theorie van het Subjectief Bewustzijn' ©.


(·) Theorie van het Subjectief Bewustzijn (Inleiding).
(·) Totaal-tabel: Dimensies en Factoren van Subjectief Bewustzijn.
(·) Overall table: Dimensions and Factors of Subjective Consciousness.
(·) Kenmerken van Subjectief Bewustzijn.
(·) Dimensies van informatie. Gegevens van verschillende bronnen en niveau's.
(·) Indeling van verklaringsmodellen van het Subjectief Bewustzijn.
(I) Reducties naar fysisch domein: het materiŰle bewustzijn.
(I.a) Bewustzijn als materieel (neuro-fysisch) verschijnsel.
(I.b) Bewustzijn als causaal effect van neurofysische verschijnselen.
(II) Reducties naar abstract domein: het 'hypercomplexe' bewustzijn.
(II.a) Bewustzijn als abstract patroon informatie
(II.b) Bewustzijn veroorzaakt door informatie.
(III) 'Illusiemodellen' van bewustzijn.
(·) Algemene criteria voor reductie [van Subjectief Bewustzijn].
(a) Reducties op grond van identificatie of parafrase van een verschijnsel met iets anders.
(b) Reducties op grond van causale verklaring van een verschijnsel uit iets anders.
(·) Toetsing van de reducties van Subjectief Bewustzijn.
(·) Voorlopige conclusies over verklaringen van subjectief bewustzijn.
(·) Consciousness in animals (notition, in English).
(·) Bronnen / literatuur.


Domein

 

Logica
Topics m.b.t. 'Praktische Logica' ©.


(·) Methode 'Praktische Logica' ©. Voordelen en onderdelen van de methode.
(·) Onderdelen van Methode 'Praktische Logica' © .
(·) Cursusmodules van Methode 'Praktische Logica' ©.
(·) Introductie tot Methode 'Praktische Logica' ©.
(·) Introduction to the Method 'Practical Logic' © (English version).
(·) Uitgangspunten van Methode 'Praktische Logica' © - Uitgangspunten (kort).
(·) Introductie 'Natuurlijke' logica. Los van formele logica toepasbaar.
(·) Methode voor Causale analyse. Richtlijnen bij oorzaak-gevolg oordelen, verklaren, voorspellen.
(·) Methode 'Praktische Logica' © - voor Werknemers.
(·) Methode 'Praktische Logica' © - voor Managers .
(·) Bronnen / literatuur.


Topics m.b.t. Kennis, Informatie en Modelvorming ©.


(·) Principes van 'Modelvorming'. Mogelijkheden van kennis, informatie en logica.
(·) Beperkingen van menselijke kennis en oordeelsvorming.
(·) Principes van 'Modelvorming' (korte versie). Mogelijkheden van kennis, informatie en logica.
(·) Paradoxen van het Postmodernisme.
(·) Bewijsvoering via falsificatie. Verbetering van kennis niet via bevestiging maar weerlegging zoeken.
(·) Dimensies van informatie. Gegevens van verschillende bronnen en niveau's.
(·) Lorentz contraction analysis (Relativity revisited).
(·) Bronnen / literatuur.


Topics m.b.t. Expert-systeem

.
(·)

Expert-systeem 'List-Sys' ©:

Objectief instrument voor inzicht en advies.


Topics m.b.t. formele logica

.
(·) Logische technieken. Het benutten van universele wetten en patronen.
(·) Introductie Formele logica. Voordelen van formalisering en varianten van logica.
(·) Principes van Formele logica. Opbouw van formeel logisch systeem.
(·) Introductie Propositielogica (PPL) . Redeneren met elementaire beweringen.
(I. Inleiding, inhoudsopgave).
(·) Introductie Propositielogica (PPL) . Redeneren met elementaire beweringen.
(II. Uitgangspunten, syntax en semantiek).
(·) Informatie, Combinatorische explosie en Logica - korte inleiding.
(·) Introductie Predikatenlogica (PDL). Redeneren over individuen en categorieŰn.
(I. Inleiding, inhoudsopgave).
(·) Introductie Predikatenlogica (PPL). Redeneren over individuen en categorieŰn.
(II. Uitgangspunten, syntax en semantiek).
(·) Predikatenlogica : Kwantificatie, syntax en semantiek:
Formalismen en interpretaties/validaties; Kwantoren en domein-selecties .
(·) Predikatenlogica : Kwantificatie, syntax en semantiek:
Kwantor formule-derivaties. Kwantorbewerkingen. .
(·) Predikatenlogica : Substitutie algemeen; Modus Ponens, Syllogisme..
(·) Principes van Logische bewijsvoering.
(·) Principes van Logische weerlegging.
(·) Logische criteria. Samenvattend overzicht.
(·) Creativiteit van de Logica.
(·) Formele logica: Bronnen / literatuur.


Topics m.b.t. meta-logica

.
(·) Meta-logica: Criteria in Formele logica.
(Introductie).
Inzichten in de capaciteiten en kwaliteiten van informatie op verschillende logische niveau's.
Over de ultieme logische criteria:
waarheid, geldigheid, vervulbaarheid c.q. consistentie,
afleidbaarheid, bewijsbaarheid, volledigheid, en beslisbaarheid.
(·) Meta-logica: Schema's Logische niveau's en criteria.
(·) Meta-logic: Diagrams Logical levels and criteria (English).
(·) Meta-logica: Beperkingen van formele systemen. De logica erkent haar eigen grenzen ..
(met bespreking van B. Russell, K. G÷del, A. Church, A. Turing, e.a.).
(·) Meta-logica: Het Onvolledigheidsbewijs van Kurt G÷del.
(·) Meta-logica: Beslisbaarheid. Het bewijs van Turing.
(·) Meta-logica: Criteria in Formele logica (overzicht).
Criteria van de Formele Logica: mogelijkheden en grenzen van formele logische systemen.
Open Inhoudsopgave
(·) Meta-logica: Bronnen / literatuur.


Domein

 

Causaliteit
Topics m.b.t. Causale analyse

.

Methode voor Causale analyse ©

.
Richtlijnen bij oorzaak-gevolg oordelen, verklaren, voorspellen. (Introductie).

(•)

Arc of Essentials :

Method for Causal Analysis ©.


Statistical results applied for practical use: Deductive Validity

.

Het 'Transformatiemodel'.Bronnen / literatuur.


Domein

 

Taal & Communicatie
Topics m.b.t. 'Psychologische Taalanalyse' ©.


Methode 'Psychologische taalanalyse' ©.Onderzoeksproject 'Psychologische taalanalyse' ©.Manuscript 'Psychologische taalanalyse' ©.


Manuscript 'De Macht van taal' (1989-1993).

Concept.
De Macht van Taal.
Theorie en methode van psychologische taalanalyse.
Auteur: C.P. van der Velde.
Open Inhoudsopgave
(·) Manuscript De Macht van Taal, Inhoud.
(·) Manuscript De Macht van Taal, Inleiding.
(·) Manuscript De Macht van Taal, Hoofdstuk 1.
(·) Manuscript De Macht van Taal, Hoofdstuk 2.
(·) Manuscript De Macht van Taal, Hoofdstuk 3.
(·) Manuscript De Macht van Taal, Hoofdstuk 4.
(·) Manuscript De Macht van Taal, Hoofdstuk 5.
(·) Manuscript De Macht van Taal, Hoofdstuk 6.
(·) Manuscript De Macht van Taal, Hoofdstuk 7.
(·) Manuscript De Macht van Taal, Hoofdstuk 8.
(·) Manuscript De Macht van Taal, Literatuur.

Communicatie en be´nvloeding.Bronnen / literatuur.


Alento

Blog

  :  

De OntwarringVoorbeeld-analyses, Tips & hints, Commentaren en ideeŰn

.

Actualiteiten


  Zie inleiding:

Tijdgeest-effectenPsychologie en criminologie(·)

Recidive van Tbs'ers:

waar ligt de sleutel?

(1974-2006)

Kritische evaluatie van gepresenteerde cijfers over Tbs-recidive.
Statistische toetsing van het effect van Tbs behandeling op recidivekansen.
Logisch-causale analyse naar de cruciale schakels in recidive-preventie.
Suggesties voor scherpere selectie voor vrijlating.

(·)

Tolerantie binnen de grenzen

(1993)
.
Over de multiculti perikelen begin jaren negentig.
Eerder gepubliceerd, als:
'Gezichten van extreem-rechts', Den Haag, HIFD, juni 1993.


(·)

Systemantics: 'the system is encroaching !'

.

(·)

Zombification - unzipped

.
(·)

Barbaric heart (notition, in English)

.


Overzichten

 

LiteratuurTopics m.b.t. 'Arc of Essentials' ©.Domein  

Psychologie


(·) Literatuur / bibliografie Psychologie, algemeen (tbv. manuscript 1994).
(·) Literatuur / bibliografie Neurofysiologie, functieleer en bewustzijn .
  (Voorlopig, summier overzicht)
(·) Literatuur / bibliografie Bewustzijnsfilosofie .

Domein  

Logica


(·) Literatuur / bibliografie Informatietheorie, Modelvorming, Kennistheorie, epistemologie) .
(·) Literatuur / bibliografie Logica, algemeen. Formele logica, propositie en predikatenlogica.
(·) Literatuur / bibliografie Formele logica, Resolutie.
(·) Literatuur / bibliografie Metalogica .

Domein  

Causaliteit


(·) Literatuur / bibliografie Methoden & technieken, statistiek .
(·) Literatuur / bibliografie Quantum mechanica .


Overige Topics


(·) Literatuur / bibliografie Werkstukken, artikelen, manuscripten 1984-2002 (beknopt overzicht).
  Door Cees van der Velde.
(·) Literatuur / bibliografie Artikelen, publicaties n.a.v. de Balkan-oorlogen 1991-1999.
  Door Cees van der Velde.