Cursusmodules van

'Praktische Logica' ©Het versterken - upgrade'n - van analytisch vermogen.Effectief gebruik van logica - voor optimale benadering van problemen, doelen en mogelijkheden.Een glashelder hulpmiddel voor inzichten en oplossingen - een logische keuze !
Opzet van deze cursus


De cursus 'Praktische Logica' is gericht op optimale aanscherping van uw oordeelsvorming.
Dit is met name toegespitst op het leren accuraat redeneren en beslissen met 'fuzzyĎ informatie, die hoort bij zgn. 'open systemen'. Bijvoorbeeld informatie over complexe psychologische, sociologische, economische vraagstukken.

U leert technieken en vaardigheden voor logische analyse, opbouw en toetsing van redeneringen, betogen en argumentaties.
U vergroot uw competenties en verheldert u uw inzichten in beleidsontwikkeling, besluitvorming, probleem-oplossing, innovatie en debat - op alle mogelijke terreinen!


Modules van 'Praktische Logica'


Het volledige cursusprogramma bevat de volgende modules.
(Elk cursustraject kan ŗ la carte worden samengesteld).

1. Module Menselijk oordeelsvermogen.


(uur 1-2).
Principes van 'Modelvorming':
De mogelijkheden van kennis, informatie en logica.
Bewijsvoering via falsificatie.
Verbetering van kennis in 'open systemen' via weerlegging.
(Niet bevestiging maar uitzondering zoeken).
Logisch denken als cognitief vermogen temidden van andere psychische factoren.
Cruciale schakel in totaal functioneren.

Uitgangspunten van Methode 'Praktische Logica' ©.
De meerwaarde van logica in oordeelsvorming en keuzeprocessen.
• Snel checken van redeneringen in de praktijk: methode 'Natuurlijke logica'.
Het 'meten' van de grond van conclusies, adviezen en beslissingen.

Inzichten:


§ Het onderscheid tussen inhoud en structuur.
§ Algemene structuur van een redenering.
§ Open en gesloten systemen van redeneren.
§ Toepassen van logica op 'open' domeinen' (bijv. natuurlijke populaties).
§ Herkennen en vervullen van voldoende, noodzakelijke en gunstige / indirecte voorwaarden.

2. Module Formele logica - Inleiding.


(uur 2-4)
• Logische oordeelsvorming en besluitvorming: module 'Logische technieken' ©.
Toepassen van logische wetten: snel, efficiŽnt, accuraat.
Inleiding in de Formele logica.
Waarbij vooral aandacht voor nut, reikwijdte en grenzen van formalisering en vormen van logica
voor praktische toepassingen.
Inleiding Propositielogica.
Een onwrikbare grondslag voor redeneren met elementaire beweringen.
Bewijsmethoden in formele logica - voor Propositielogica:

Creativiteit van de Logica.
De logica als eindeloos genuanceerd en flexibel, en vooral een creatief systeem:
een wezenlijk onderdeel van de menselijke verbeeldingskracht!

Inzichten:


§ Kenmerken van formalisering en van een formeel systeem.
§ Voordelen van formele regels.
§ Basisvormen van gevolgtrekking (inferentie).
§ Herleiden van logische operatoren tot implicatie.
§ Voor alle informatie geldt tenminste de propositielogica (maar niet omgekeerd).
§ Niet alle informatie is volledig formaliseerbaar resp. beslisbaar met de propositielogica.
§ Volledige beslisbaarheid van de propositielogica (op bijbehorende domeinen).

3. Module Predikatenlogica - Inleiding.


(uur 3-5):
Inleiding in de Predikatenlogica.
Een gracieus systeem voor subtiel redeneren over individuen en categorieŽn.

Inzichten:


§ Sterke expressieve kracht van de predikatenlogica.
§ Niet alle informatie is volledig formaliseerbaar resp. beslisbaar met de predikatenlogica.
§ Semi-beslisbaarheid van de predikatenlogica (voor klassen van redeneervormen, op bijbehorende domeinen).

4. Module Logische bewijzen - Inleiding.


(uur 4-8):
Logische criteria, eerste niveau.
Verschillen en relaties tussen syntax en semantiek.
Samenvattend overzicht. Zie ook: Schema's Logische niveau's en criteria.
Principes van Logische bewijsvoering.
(O.m. matrix-methode, axioma's, deductie, modus ponens, substitutie).
• Principes van Logische weerlegging.
(O.m. modus tollens, reductio ad absurdum, resolutie).
• Bewijsmethode voor de predikatenlogica: Inleiding Resolutielogica.
Sophisticated instrument voor toetsing van vervulbaarheid c.q. geldigheid van redeneringen.
Met behulp van vele technieken voor super-scherpe denkstappen en optimale logische kracht
(zoals reductie en unificatie, Skolemisatie, condensatie, subsumptie, enz.).

5. Module Oorzaak-gevolg analyse - Inleiding.


(uur 5-10):
Oorzaak-gevolg analyse.
Richtlijnen voor correcte causale determinatie/attributie, op grond van essentiŽle relaties tussen statistiek, logica en causaliteit.

Inzichten, vaardigheden:


§ Herkennen en benutten van causale relaties op grond van unieke en/of zelfstandige bijdragen, versus prevalente, disjuncte, conjuncte, intermediŽrende, gemeenschappelijke oorzaken resp. effecten.
§ Relaties tussen typen afleidingsregels (m.n. chronologie, logische implicatie, causale relatie).

6. Module Informatie analyse - Inleiding.


(uur 6-15):
Dimensies van informatie: gegevens van verschillende bronnen en niveau's.
Typen en subtypen van informatie, met elk hun eigen mogelijkheden en grenzen van objectiveerbaarheid.
De Cognitieve differentiaal: niveaus van abstractie en beslisbaarheid in oordeelsvorming en taal.

Inzichten, vaardigheden:


§ Herkennen en benutten van verschillende Informatie-typen.
§ Herkennen en herstellen van verwarring van abstractieniveau's.

7. Module Taalanalyse - Inleiding.


(uur 7-16):
Informatie en taal: Methode 'Psychologische Taal-Analyse' ©.
Het benutten van taal als bron, drager en bewerker van informatie.

Gereedschappen:


§ Regels voor logische uitvoering van argumentatie en debat.
§ Regels voor logische beoordeling c.q. arbitrage van argumentatie en debat.
§ Inzicht in typen en kenmerken van drogredenen.
§ Corrigeren van ongeldige redeneringen.
§ Interviewtechnieken. Doelgericht achterhalen van informatie.
§ Het herkennen en herstellen van 'informatie-manco's'.

8. Module Meta-logica - Inleiding.


(uur 8-32) - Optioneel:
Onderdelen van Meta-logica.
Een bespreking van de logische criteria van diverse (meta-)niveau's die cruciaal zijn voor solide oordeelsvorming over beweringen, redeneringen en redeneersystemen - waaronder ook logische systemen.
De ultieme logische criteria: in semantiek (waarheid, geldigheid, vervulbaarheid c.q. consistentie, contingentie, compactheid, volledigheid) en syntax (afleidbaarheid, bewijsbaarheid, correctheid, beslisbaarheid).
Beperkingen van Formele Systemen: de logica erkent haar eigen grenzen.
We zien hoe de logica systematisch haar eigen mogelijkheden onderzoekt, toetst en afbakent, en haar eigen grenzen stelt. Dit levert inzichten in de reikwijdte van informatie op verschillende logische niveau's.
(met bespreking van o.m. B. Russell, K. GŲdel, A. Church, A. Turing, e.a.).
• Dieper inzicht in bewijsvoering en weerlegging.
Ook over oneindige domeinen (o.a. LŲwenheim-Skolem theorema's).

De duur van elke cursusbijeenkomst is variabel aangegeven. Afhankelijk van doelen, voorkeuren en voorkennis van de deelnemers kan voor een specifiek traject worden gekozen: snel of langzaam, beknopt of uitgebreid.

Op al onze offertes, overeenkomsten, werkzaamheden, producten, leveringen, facturen en berichten zijn te allen tijde onze Algemene Voorwaarden van toepassing.
Onze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij Kamer van Koophandel Haaglanden te Den Haag.

Zie verder ..